วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ประกาศเจตนารมย์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 8 ตุลาคม 2563