วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จัดดำเนินการโครงการจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ