วก.บ้านผือ นำโดย นายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการ จัดพิธีเปิดและดำเนินการโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเนื่องในวันคล้ายวันสวรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ