การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

  ข้อมูลพื้นฐาน (o1- o6)  
 ข้อ  ข้อมูล   ที่อยู่ข้อมูล(URL)
01 โครงสร้าง เมนูโครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 64/2563

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 143/2563

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนประจำปี 2564

แผนประจำปี 2563

แผนประจำปี 2562

05 ข้อมูลการติดต่อ เมนู ติดต่อเรา
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

    การประชาสัมพันธ์  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล(o8- o9)  
08  Q&A  เมนู ถาม-ตอบ
09  SocialNetwork

 เว็บไซต์ http://www.bec.ac.th/home/ (คลิก) (ลิงค์เข้า FB อยู่หน้าแรกมุมล่่างของเว็บไซต์ )

Facebook https://www.facebook.com(คลิก)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
   การดำเนินงาน(o10- o12)  
 ข้อ  ข้อมูล  URL
010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 แผนประจำปี 2564

 แผนประจำปี 2563

 แผนประจำปี 2562

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  เมนู ดาว์โหลดฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  เมนู หน้าแรก
  การปฏิบัติงาน  
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เมนู หน้าแรก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   การให้บริการ(o14- o17)  
ข้อ ข้อมูล URL
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  เมนู หน้าแรก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  รายงานข้อมูลการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
017 E–Service

 ช่องทาง เว็บไซต์

 ช่องทาง https://www.facebook.com

 ช่องทาง line 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20)

 
ข้อ

ข้อมูล

URL
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนประจำปี 2564

แผนประจำปี 2563

แผนประจำปี 2562

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

 การเผยแพร่งบทดลอง
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  เมนู หน้าแรก
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(o21- o24)  
ข้อ ข้อมูล URL
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เมนู ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เมนู ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมนู ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เมนู ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(o25- o28)

 
ข้อ

ข้อมูล

URL
 025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เมนู เอกสารดาว์โหลดฝ่ายบริหารทรัพยากร
026   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เมนู เอกสารดาว์โหลดฝ่ายบริหารทรัพยากร
027   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เมนู เอกสารดาว์โหลดฝ่ายบริหารทรัพยากร
028   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  เมนู เอกสารดาว์โหลดฝ่ายบริหารทรัพยากร
 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(o29- o31)

 
 ข้อ  ข้อมูล  URL
029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เมนู หน้าแรก
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ช่องทาง เว็บไซต์เมนูติดต่อเรา

 ช่องทาง https://www.facebook.com

 ช่องทาง link

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  เมนู หน้าแรก
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(o32- o33)  
ข้อ ข้อมูล  URL
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

 ช่องทาง เว็บไซต์เมนูติดต่อเรา

 ช่องทาง https://www.facebook.com

 ช่องทาง link 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เมนู ดาว์โหลดฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35)

 
 ข้อ  ข้อมูล  (URL)
034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ประกาศเจตนารมณ์ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
035   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต(o36- o37)  
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  รายงานการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงและกาาควบคุมภายในวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ พ.ศ.2563
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

-มาตรการป้องกันการทุจริตวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขิงวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

-ยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยง

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ขยายผลสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

-การนิเทศติดตามสถานศึกษาคุณธรรม จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ 

-โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย(เลือกตั้งผู้นำ อวท.วก.บ้านผือ)

-ประกาศเจตนารมย์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา

  แผนป้องกันการทุจริต(o39- o41)  
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  แผนประจำปี 2563
040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รอบ 6 เดือน

 รายงานการติดตามการดำเนินโครงการรอบ-6-เดือน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานการติดตามการดำเนินโครงการประจำปี
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา(o42- o43)

 
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ประกาศมาตรการภายในเพื่อเป้นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา