การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

  ข้อมูลพื้นฐาน (o1- o6)  
 ข้อ  ข้อมูล   ที่อยู่ข้อมูล(URL)
01 โครงสร้าง เมนูโครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 64/2563

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 143/2563

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนประจำปี 2564

แผนประจำปี 2563

แผนประจำปี 2562

05 ข้อมูลการติดต่อ เมนู ติดต่อเรา
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

    การประชาสัมพันธ์  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์
   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล(o8- o9)  
08  Q&A  เมนู ถาม-ตอบ
09  SocialNetwork

 เว็บไซต์ http://www.bec.ac.th/home/ (คลิก) (ลิงค์เข้า FB อยู่หน้าแรกมุมล่่างของเว็บไซต์ )

Facebook https://www.facebook.com(คลิก)

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
   การดำเนินงาน(o10- o12)  
 ข้อ  ข้อมูล  URL
010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 แผนประจำปี 2564

 แผนประจำปี 2563

 แผนประจำปี 2562

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
  การปฏิบัติงาน  
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
   การให้บริการ(o14- o17)  
ข้อ ข้อมูล URL
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
017 E–Service

 ช่องทาง เว็บไซต์

 ช่องทาง https://www.facebook.com

 ช่องทาง link 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o18- o20)

 
ข้อ

ข้อมูล

URL
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนประจำปี 2564

แผนประจำปี 2563

แผนประจำปี 2562

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รอบ 6 เดือน

 การเผยแพร่งบทดลอง
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(o21- o24)  
ข้อ ข้อมูล URL
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เมนู ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(o25- o28)

 
ข้อ

ข้อมูล

URL
 025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
026   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
027   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
028   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(o29- o31)

 
 ข้อ  ข้อมูล  URL
029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 ช่องทาง เว็บไซต์เมนูติดต่อเรา

 ช่องทาง https://www.facebook.com

 ช่องทาง link

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(o32- o33)  
ข้อ ข้อมูล  URL
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

 ช่องทาง เว็บไซต์เมนูติดต่อเรา

 ช่องทาง https://www.facebook.com

 ช่องทาง link 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (o34- o35)

 
 ข้อ  ข้อมูล  (URL)
034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   ประกาศเจตนารมณ์ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
035   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต(o36- o37)  
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
  แผนป้องกันการทุจริต(o39- o41)  
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รอบ 6 เดือน

 
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา(o42- o43)

 
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ประกาศมาตรการภายในเพื่อเป้นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน