ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

 

ประกาศ เรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

 

  

 

 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา 

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

หนังสั้นคุณธรรม