ประชาสัมพันธ์ รางวัล ESD Okayama Award 2023

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ๒๐๒๓

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย

ประกาศรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 

  ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาเช่าระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
        ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างประกวดราคาเช่าระบบซอฟต์แวร์บริหาร
        จัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
        สถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย บริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย บริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประกาศ เรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

 

  

 

 

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาช่างยนต์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
         สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) จำนวน ๒ อัตรา

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2566

  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศกำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา 

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสั้นคุณธรรม