ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

  ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
  ชื่อภาษาอังกฤษ Banphue industrial and community ecucation college
  ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 417 หมู่ที่ 1 ถนนบริบาลภูมิเชตต์   ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์  41160
  โทรศัพท์ โทร.(042) 282133
  โทรสาร โทร.(042) 281583
  เว็บไซต์ www.bec.ac.th
  เนื้อที่ของสถานศึกษา  81 ไร่ - ตารางวา
  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 14 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 69 ห้อง ได้แก่  
 

โรงอาหาร  จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง
บ้านพักผู้อำนวยการ  จำนวน 1 หลัง  2 ห้อง
อาคารหอประชุมและสำนักงาน   จำนวน 1 หลัง  4 ห้อง
บ้านพักครู   จำนวน 2 หลัง  10 ห้อง
อาคารโรงฝึกงาน  จำนวน 1 หลัง  4 ห้อง
บ้านพักนักการภารโรง  จำนวน 3 หลัง  6 ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการ  จำนวน 1 หลัง  15 ห้อง
ห้องน้ำห้องส้วม  จำนวน 3 หลัง  12 ห้อง
โรงงานช่างยนต์  จำนวน 1 หลัง  -
อาคารโรงฝึกงานแบบ 2 จั่ว  จำนวน 1 หลัง  2 ห้อง
อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม.  จำนวน 1หลัง 16 ห้อง
อาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง  -
อาคารอำนวยการ  จำนวน 1 หลัง  -
อาคารโรงฝึก พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร  จำนวน 1 หลัง  -