พิมพ์

ปรัชญา

ทักษะเด่น      เน้นพัฒนา    เมตตาธรรม    นำวิชาการ
 

วิสัยทัศน์ 

       สถานศึกษาจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ มีทักษะ ความรู้ ภาษา ได้มาตรฐานสากลส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เอกลักษณ์

สถานศึกษาคุณธรรม  นำบริการด้านวิชาชีพ

อัตลักษณ์

แต่งกายดี  ไหว้เป็น  เน้นบริการ