»»แผนกวิชาเครื่องกล««        
  นายวิวัฒน์  พรมจารย์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชา
นายธนา  ปัจชามาตย์  ครูชำนาญการ  รองหัวหน้าแผนกฯ
นายปฏิภาณ  มูลศรี   พนักงานราชการ ครูประจำแผนก
นายเอกชัย  นามบุญมี พนักงานราชการ ครูประจำแผนก
นายสุทธิพงษ์  ไชยยา ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนก
นายธาดา บริวรรณ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนก
นายยุทธพร   พินธะ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนก
นายจิรายุทธ  ดวงประดับ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนก
       
หัวหน้าแผนกวิชา         

 

 


 

 

วารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษา