ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา  : วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banphue industrial and community education college

ที่ตั้งสถานศึกษา :  เลขที่ 417 หมู่ที่ 1    ถนน บริบาลภูมิเขตต์

ตำบล บ้านผือ   อำเภอ/เขต บ้านผือ  จังหวัด อุดรธานี รหัส 41160

โทรศัพท์     โทร. (042) 282133

โทรสาร      โทร.(042) 281583

เว็บไซต์      www.bec.ac.th

เนื้อที่ของสถานศึกษา

81 ไร่  -       งาน   -       ตารางวา

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

เขียว - เหลือง

สีเขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีเหลือง   หมายถึง  ท้องถิ่นที่มีอารยธรรมทางพระพุทธศาสนา

"ลูกเขียว - เหลือง ต้องเป็นผู้ที่มีความสุภาพ อุดมสมบูรณ์ด้วยความรู้  คู่คุณธรรม  ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น"

 

วารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษา