สรุปจำนวนนักศึกษา ภาคเรียนที่  1/2565

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2565

 

สาขาวิชา

 

ปวช.1

 

ปวช.2

 

ปวช.3

 

ปวส.1

 

 

ปวส.2

 

ช่างยนต์

97

94

85

31

49

ช่างกลโรงงาน

84

75

52

33

19

ช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี)

-

-

11

-

-

ช่างไฟฟ้ากำลัง

51

68

67

38

52

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

48

50

37

22

38

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

8

-

17

7

0

การบัญชี

52

59

39

28

52

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

55

58

47

36

69

รวม

395

404

355

195

279

 

         

                                                                                                                                  รวมทั้งสิ้น    1,628   คน