ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

 • เสมาธรรมจักร หมายถึง ความดีงาม
 • บัลลังก์สิงห์ หมายถึง ความมั่นคง
 • ศิระประภา (รัศมีเปลวพระพุทธรูป) ใต้เสมาธรรมจักร หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
 • ตัวเลข ๑ (ในรัศมีเปลว) หมายถึง ความล้ำเลิศแห่งปัญญา
 • ดอกบัวที่บานพ้นน้ำ (ด้านข้างทั้งสอง) หมายถึงการเกิดปัญญา
 • กนกเปลว (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเปลวไฟ) หมายถึง ความสว่างไสว โชติช่วงตลอดเวลา
 • อักษร ทุ.ส.นิ.ม. (ด้านล่างย่อมาจาก องค์ประกอบของอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) หมายถึงความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
 • เส้นโค้งโดยรอบ มีอักษร “วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 
 • ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือความล้ำเลิศทางปัญญา
 • ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและดีงาม โอบล้อมด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 • และความสว่างไสวโชติช่วงของปัญญา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

 

 

วารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวการศึกษา