หลักสูตรการเรียนการสอน

          ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เปิดทำการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  ๓  หลักสูตร ดังต่อไปนี้

          ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เวลาศึกษา  ๓  ปี  มีประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน ดังนี้

                   ๑.๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                             - สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)

                             - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (สาขางานเครื่องกล)

                             - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

                             - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)

                             - สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์)

                   ๑.๒ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                             - สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี)

                             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

          ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เวลาศึกษา  ๒  ปี  มีประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน ดังนี้

                   ๒.๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                             - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์)

                             - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล)

                             - สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

                             - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)

                             - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์)

                   ๒.๒ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                             - สาขาวิชาการบัญชี (สาขางานการบัญชี)

                             - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (สาขางานธุรกิจดิจิทัล)

          ๓. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง)  เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป (เน้นภาคปฏิบัติ) ที่ต้องการนำความรู้  ทักษะและประสบการณ์ออกไปประกอบอาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  ชุมชน  สังคมและการประกอบอาชีพส่วนตัว