พิมพ์

ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565   ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์   จำนวน  1 รายการ   วงเเงินงบประมาณ  3,000,000.- บาท