ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

เนื้อที่ของสถานศึกษา

81 ไร่  - งาน  - ตารางวา

มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น    19    หลัง    มีห้องทั้งสิ้น   78   ห้อง  ได้แก่

 1. โรงอาหาร จำนวน 1  หลัง  7 ห้อง
 2. บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1  หลัง  2  ห้อง
 3. อาคารหอประชุมและสำนักงาน จำนวน 1  หลัง  4  ห้อง
 4. บ้านพักครู จำนวน 2  หลัง  10 ห้อง
 5. อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 1  หลัง  4  ห้อง
 6. บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 3  หลัง  6  ห้อง
 7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1  หลัง  15 ห้อง
 8. ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 3  หลัง  12 ห้อง
 9. โรงงานช่างยนต์ จำนวน 1  หลัง

10.อาคารโรงฝึกงานแบบ 2 จั่ว                                      จำนวน  1  หลัง    2 ห้อง

11.อาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์                        จำนวน  1  หลัง   16 ห้อง

          พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม

 1. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1  หลัง
 2. อาคารอำนวยการ จำนวน 1  หลัง
 3. อาคารโรงฝึก พื้นทีไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร จำนวน 1  หลัง