ข่าวสารสำหรับนักเรียน  นักศึกษา    
    วันที่เผยแพร่  
 • ประกาศผลการซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 13/05/2024  
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567(ระดับ ปวส.) ครั้งที่ 2 07/05/2024  
ประกาศการปิดภาคเรียน 2/2566 และเปิดภาคเรียน 1/2567 15/02/2024  
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 15/02/2024  
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567(ระดับ ปวส.) 13/02/2024  
ประกาศกำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 05/02/2024  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2567 09/01/2024  
ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.2566 27/10/2023  
ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2566    27/10/2023  
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ  เรื่อง มาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาและแผนเฝ้าระวังเหตุวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ   27/10/2023  
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เรื่อง แนวปฏิบัติการนำยานพาหนะเข้า-ออก และมาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 27/10/2023  
ประกาศรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 27-02-2566  
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 26-01-2665