»»แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ««        
  นางสาวไพริน วานิช พนักงานราชการ หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวชูพร จักรธำรงค์ พนักงานราชการ รองหัวหน้าแผนกฯ
นางจันทร์วลัย สันตะเลขวงศ์ ครูผู้ช่วย ครูประจำแผนก
นางสาวสรัณณัฏฐ์ สุวรรณแสง พนักงานราชการ ครูประจำแผนก
นางสาวณิภากรณ์ ใจซื่อ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนก
นางอนงค์ศรี สมบัติมี ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนก
     
     
     
หัวหน้าแผนกวิชา