นางอริยา อรุณศิวกุล 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   


1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


 
นายไกรวิทย์ บรรเลงรมย์ ครู หัวหน้างานกิจกรรมฯ
นายวิวัฒน์  พรมจารย์

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้าฯ(กิจกรรมนักเรียน)

นางสาวจิตภินันท์  อัคราช

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้าฯ(องค์การวิชาชีพ)
นางสาวภัทรวดี  ศรีออน
 
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้าฯ(องค์การวิชาชีพ)

นายธีระวัฒน์   แคนสี ครู ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (กีฬา)
นายสิปปภาส   เกษรราช

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (กีฬา)

นางพิมพ์ผกา   เพ็ญกลาง ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (ส่งเสริมคุณธรรมฯ)
นางสาววนิดา  วงศ์อ่อน    
   
ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (ส่งเสริมคุณธรรมฯ)

นายธาดา   บริวรรณ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (โครงการชีววิถีฯ)
นางสาวศิริลักษณ์  จันทุมมา

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (โครงการชีววิถีฯ)

นางสาวสรัณณัฏฐ์ สุวรรณแสง   พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (TO BE NUMBER ONE)
นางอนงค์ศรี   สมบัติมี

ครูพิเศษสอน

ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (TO BE NUMBER ONE)

นางสาวชูพร  จักรธำรงค์         พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (ลูกเสือ)
นายสุทธิรักษ์   สิงห์วงศ์

พนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (ลูกเสือ)

นายรัฐพล   ดงอนนท์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (ร.ด.)
นายยุทธพร   พินธะ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ (ร.ด.)
นางสาวอภิภาวดี   พรมรัตน์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวศิรินภา อินสา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 2. งานครูที่ปรึกษา


 
นางสาวชูพร  จักรธำรงค์ พนักงานราชการ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายสถาพร  ศรบาล พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายเอกชัย   นามบุญมี  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวภัทรวดี   ศรีออน ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวณิภากรณ์  ใจซื่อ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายคมศักดิ์    ศรีอุดม  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวสิริจันทรา  ลุนชัยภา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวกวินชนก แก่นโพธิ์  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสิปปภาส เกษรราช   ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอภิภาวดี พรมรัตน์ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวศิรินภา อินสา เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา3. งานปกครอง


 
นายเอกชัย    นามบุญมี พนักงานราชการ หัวหน้างานปกครอง
นางวารุณี   สุนะไตร ครูชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายวรวุธ    บุตรไชย พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสุทธิรักษ์    สิงห์วงศ์ พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายรัฐพล   ดงอนนท์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางณฐพงศ์   ตะโน ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายนัฐพงษ์   สีหาวงษ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายยุทธพร    พินธะ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวธัญญารัตน์ ชัยภูมิ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสมศักดิ์      วงษ์แก้ว เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวอภิภาวดี พรมรัตน์ เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวศิรินภา อินสา เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 


4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


 

นายวิรวุฒิ สันตะเลขวงศ์ ครูชำนาญการ หัวหน้างานแนะแนวฯ
นางนงนุช    ทองเพชร พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวปาจรีย์  พิมพ์ศรี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางอนงค์ศรี สมบัติมี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวสุภาภรณ์  ชนะชัย ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสนธยา    กาลจักร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายวิชัย       คำขวา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวสิริจันทรา ลุนชัยภา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาววรัญญา พรหมสาขา  ณ สกลนคร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสิปปภาส  เกษรราช   ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายจิรายุทธ   ดวงประดับ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอัจฉรา   พันแฮด ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายพิพัฒน์       ขุริหา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอภิภาวดี พรมรัตน์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวศิรินภา อินสา เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


 

นางอมรวรรณ  แก้วดวงดี พนักงานราชการ หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นางสาวจิตภินันท์   อัคราช  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวขวัญสุดา พังคะลี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาววิไลพรรณ  ขาวประภา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวนิธิวดี    ทองสิ้ว ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวมณีรัตน์ วรรณศรี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวสิริจันทรา ลุนชัยภา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวสุภาภรณ์ ชนะชัย ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอัจฉรา   พันแฮด ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอภิภาวดี พรมรัตน์ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวศิรินภา อินสา เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
6. งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชน


 
นายปฏิภาณ     มูลศรี พนักงานราชการ หัวหน้างานสวัสดิการฯ
นายวิวัฒน์  พรมจารย์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสุรสิทธ์  แสงเสนาะ ครูชำนาญการ  
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณบุตร ครู ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสิทธชัย คำเสียง ครู ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายธีระวัฒน์  แคนสี ครู ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสถาพร   ศรบาล พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายเอกชัย   นามบุญมี พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายคมศักดิ์   ศรีอุดม ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายนัฐพงษ์   สีหาวงษ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายอลงกต ดวงศรี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายธาดา   บริวรรณ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสุทธิพงษ์  ไชยยา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสุทัศน์    บุญสว่าง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายยุทธพร    พินธะ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายจิรายุทธ   ดวงประดับ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาววรัญญา พรหมสาขา ณสกลนคร ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสนธยา กาลจักร์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายพิพัฒน์ ขุริหา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสิปปภาส เกษรราช ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายณฐพงศ์ ตะโน ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอภิภาวดี พรมรัตน์ เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการฯ