หลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
ช่างยนต์ 1301 - เครื่องกลและยานยนต์ ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน 1303 - อุตสาหกรรมการผลิต ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ 1303 - อุตสาหกรรมการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้า 1302 - พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  ช่างไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ 1302 - พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์
ช่างซ่อมบำรุง 1303 - อุตสาหกรรมการผลิต ช่างซ่อมบำรุง
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1309 - เมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ยานยนต์ไฟฟ้า 1301 - เครื่องกลและยานยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า
ตัวถังและสีรถยนต์ 1301 - เครื่องกลและยานยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์
       
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
การบัญชี 1313 - การเงินและบัญชี การบัญชี
ธุรกิจค้าปลีก 1314 - การตลาด ธุรกิจค้าปลีก
       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
การโรงแรม 1335 - การโรงแรม การโรงแรม
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
โลจิสติกส์ 1318 - โลจิสติกส์ โลจิสติกส์
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  1340 - ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1310 - ฮาร์ดแวร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1316 - ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
การบัญชี 1313 - การเงินและบัญชี การบัญชี
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1314 - การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
การโรงแรม 1335 - การโรงแรม การโรงแรม
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1318 - โลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา กลุ่มอาชีพ สาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  1340 - ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1310 - ฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 1316 - ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล