นายฐานุวัชร์ โฆษิตเจริญวัชร์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 

1.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 นายธนารักษ์     แสวงทรัพย์  ครูชำนาญการ  หัวหน้าแผนกวิชา
 นายวิรวุฒิ        สันตะเลขวงศ์  ครูชำนาญการ  ครูประจำแผนกฯ
 นายไกรวิทย์      บรรเลงรมย์  ครู  ครูประจำแผนกฯ
 นางสาวสุวนันท์  ศรีออน  ครูผู้ช่วย  ครูประจำแผนกฯ
 นางอมรวรรณ    แก้วดวงดี  พนักงานราชการ  รองหัวหน้าแผนกฯ
 นางสาวจิตภินันท์   อัครราช   ครูพิเศษสอน  ครูประจำแผนกฯ
 นางสาวขวัญสุดา พังคะลี  ครูพิเศษสอน  ครูประจำแผนกฯ
 นายรัฐพล        ดงอนนท์  ครูพิเศษสอน  ครูประจำแผนกฯ
 นางสาววิไลพรรณ  ขาวประภา  ครูพิเศษสอน  ครูประจำแผนกฯ
 นางสาวสิริจันทรา    ลุนชัยภา  ครูพิเศษสอน  ครูประจำแผนกฯ

 

1.2  แผนกวิชาการบัญชี
 
นางพิมพ์ผกา     เพ็ญกลาง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาฯ
นางวารุณี        สุนะไตร ครูชำนาญการ รองหัวหน้าแผนกฯ
นางนงนุช         ทองเพชร พนักงานราชการ ครูประจำแผนกฯ
นางสาวภัทรวดี    ศรีออน ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นางสาวศิริลักษณ์  จันทุมมา ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นางสาววนิดา     วงศ์อ่อน ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นางสาวปาจรีย์   พิมพ์ศรี ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ

 

1.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
นางสาวไพริน     วานิช พนักงานราชการ หัวหน้าแผนกวิชาฯ
นางจันทร์วลัย    สันตะเลขวงศ์ ครูผู้ช่วย รองหัวหน้าแผนกฯ
นางสาวชูพร      จักรธำรงค์ พนักงานราชการ  ครูประจำแผนกฯ
นางสาวสรัณณัฏฐ์  สุวรรณแสง พนักงานราชการ  ครูประจำแผนกฯ
นางสาวณิภากรณ์  ใจซื่อ ครูพิเศษสอน  ครูประจำแผนกฯ
นางอนงค์ศรี     สมบัติมี ครูพิเศษสอน  ครูประจำแผนกฯ

 

1.4 แผนกวิชาช่างยนต์

 
 นายวิวัฒน์        พรมจารย์ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าแผนกวิชาฯ
 นายธนา          ปัจชามาตย์ ครูชำนาญการ   รองหัวหน้าแผนกฯ
 นายปฏิภาณ      มูลศรี พนักงานราชการ  ครูประจำแผนกฯ
 นายเอกชัย        นามบุญมี พนักงานราชการ   ครูประจำแผนกฯ
 นายสุทธิพงษ์     ไชยยา ครูพิเศษสอน  ครูประจำแผนกฯ
 นายธาดา         บริวรรณ ครูพิเศษสอน   ครูประจำแผนกฯ
 นายยุทธพร       พินธะ ครูพิเศษสอน   ครูประจำแผนกฯ
 นายจิรายุทธ     ดวงประดับ ครูพิเศษสอน   ครูประจำแผนกฯ

 
 
1.5 สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน


 
 
นายวรวุธ        บุตรไชย พนักงานราชการ หัวหน้าแผนกวิชาฯ
นายพงษ์พันธ์    ชัยวงค์ พนักงานราชการ รองหัวหน้าแผนกวิชาฯ
นางสาวกวินชนก  แก่นโพธิ์ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ

1.6 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


 
นายสิทธิชัย       คำเสียง ครู หัวหน้าแผนกวิชาฯ
นางสาวสุนีรัตน์  สีพันอ้วน ครูผู้ช่วย รองหัวหน้าแผนกวิชาฯ
นายอัฐพล       พิไชยฤกษ์ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นางสาวมณีรัตน์  วรรณศรี ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นายสิปปภาส  เกษรราช ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นายณฐพงค์  ตะโน ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ

1.7 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


 
 
นายสุรสิทธ์       แสงเสนาะ ครูชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาฯ
นายสุทธิรักษ์     สิงห์วงศ์ พนักงานราชการ รองหัวหน้าแผนกวิชาฯ
นายสถาพร       ศรบาล  ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นายธีรภัทร       ยันต์วิเศษ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นางสาววรัญญา  พรหมสาขา
                    ณ สกลนคร
ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ

 

1.8 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


 
นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณบุตร ครู หัวหน้าแผนกวิชาฯ
นายธีระวัฒน์     แคนสี ครู รองหัวหน้าแผนกวิชาฯ
นายนัฐพงษ์       สีหาวงษ์ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นายคมศักดิ์      ศรีอุดม ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นายสุทัศน์        บุญสว่าง ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นายอลงกต       ดวงศรี ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นายสนธยา       กาลจักร ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ
นายพิพัฒน์       ขุริหา ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ

 

1.9 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


 
 
นางสาวกวินชนก     แก่นโพธิ์ ครูพิเศษสอน หัวหน้าแผนกวิชาฯ

 
 
1.10 แผนกวิชาการโรงแรม


 
 
นางสาวสุภาภรณ์ ชนะชัย ครูพิเศษสอน หัวหน้าแผนกวิชาฯ
นางสาวธัญญารัตน์  ชัยภูมิ ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ

 

1.11 แผนกวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์


 
 
นางสาวอัจฉรา       พันแฮด ครูพิเศษสอน หัวหน้าแผนกวิชาฯ
นายภูวดล    สิงหัส ครูพิเศษสอน ครูประจำแผนกฯ

1.12 แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

นางสาววารุณี      สุนะไตร ครูชำนาญการ หัวหน้าแผนกวิชาฯ
     

2. งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

 
นางสาวสุนีย์รัตน์ สีพันอ้วน ครูผู้ช่วย หัวหน้างานพัฒนาฯ
นายสิทธิชัย       คำเสียง ครู ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นายสถาพร       ศรบาล พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นางสาวศิริลักษณ์  จันทุมมา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นางสาวกวินชนก แก่นโพธิ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นายธาดา     บริวรรณ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นางสาวขวัญสุดา พังคะลี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นางสาวมณีรัตน์ วรรณศรี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นายสุทัศน์        บุญสว่าง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นางสาวณิภากรณ์  ใจซื่อ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นายจิรายุทธ     ดวงประดับ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นางสาววรัญญา  พรหมสาขา
                    ณ สกลนคร
ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างานฯ
นางสาวจงรักดี   นันทะ  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 
 
3. งานวัดผลและประเมินผล

 
 
นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณบุตร ครู หัวหน้างานวัดผลฯ
นายคมศักดิ์      ศรีอุดม ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวณิภากรณ์   ใจซื่อ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายธาดา       บริวรรณ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาววนิดา    วงศ์อ่อน ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางยุวรีย์         นุ่มพรม เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

 

 


4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 
นายธีระวัฒน์     แคนสี ครู หัวหน้างาน
นางวารุณี        สุนะไตร ครูชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายเอกชัย        นามบุญมี พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวมณีรัตน์ วรรณศรี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาววิไลพรรณ ขาวประภา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายยงยุทธ       ไชยมาตย์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายนัฐพงษ์      สีหาวงษ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวจงรักดี   นันทะ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

5. งานสื่อการเรียนการสอน
 
นายคมศักดิ์      ศรีอุดม      ครูพิเศษสอน หัวหน้างานสื่อฯ
นายนัฐพงษ์       สีหาวงษ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายอัฐพล        พิไชยฤกษ์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายสุทัศน์        บุญสว่าง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายอลงกต       ดวงศรี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายพิพัฒน์       ขุริหา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางยุวรีย์        นุ่มพรม เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

 

6. งานวิทยบริการและห้องสมุด
 
นายสถาพร     ศรบาล     พนักงานราชการ หัวหน้างานวิทยบริการฯ
นางสาววรัญญา  พรมสาขา
                    ณ สกลนคร
ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางยุวรี           นุ่มพรม ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวจงรักดี   นันทะ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ