ข้อมูลครุภัณฑ์

งบประมาณ 2566 อาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น  จำนวน 1 หลัง
งบประมาณ 2567 สิ่งก่อสร้าง :ปรับปรุงระบบสาธานณูปโภคภายในสถานศึกษา  จำนวน 1 รายการ
  งบประมาณ 2567 ครุภัณฑ์ : ได้ ชุดปฏิบัคิการสตาร์ทอัพ (Start-Up learning) สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 รายการ