ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่          
                 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ          
  ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ              
  เมื่อปี พ.ศ. 2537 อำเภอบ้านผือ มีความประสงค์ขอจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ    
โดยใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ (โคกเกลี้ยง) จำนวน 146 ไร่ ในการนี้กรมอาชีวศึกษากระทรวง  
ศึกษาธิการได้บรรจุไว้ในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ  
สู่ท้องถิ่น และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชนบทของประเทศและเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ ระดับช่างกึ่ง  
ฝีมือ ช่างฝึมือและช่างเทคนิค สนองตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ กรมอาชีวศึกษาจึงได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ (โคกเกลี้ยง) บ้านหัวคู หมู่ที่ 1          
ถนนบริบาลภูมิเขตต์ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน  81  ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง  
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ อำเภอบ้านผือ  
จังหวัดอุดรธานี เป็นสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2539          
และเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม          
2541 เป็นต้นมา                      
  ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ เปิดทำการสอนเพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา 4   หลักสูตร          
คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติ และทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)          
หลักสูตรระยะสั้นหลากหลายและตั้งอยู่เลขที่ 417 ถนนบริบาลภูมิเขตต์  ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ          
จังหวัดอุดรธานี โทร (042) 282133          
  สภาพทั่วไปของอำเภอบ้านผือ          
  อำเภอบ้านผือ  เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างออกไป    
ประมาณ  56  กิโลเมตร จากจังหวัดอุดรธานี การเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีตามถนนมิตรภาพ ( อุดรธานี -  
หนองคาย ) ถึงกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยงซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 ระยะทางอีกประมาณ 43 กิโลเมตรถึง  
อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือมีเนื้อที่โดยประมาณ 991 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ของอำเภอครอบรูปสาม  
เหลื่ยมมุมฉาก โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13  ตำบล  144  หมู่บ้าน  ประชากรในเขตอำเภอทั้งสิ้น  
112,124  คน  แยกเป็นชาย  57,619  คน  หญิง  54,505  คน  ประชากรในเขตอำเภอบ้านผือ มีหลาย  
เชื้อชาติ เช่น ลาว พวน (มีจำนวนมากที่สุด) ลาวเวียง ลาวภูคัง จีน ญวน และคนอิสานที่อพยพมาจากจังหวัด  
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธ์ (ข้อมูลปี 2531 โดย ผ.ศ.ฤดีมน  ปรีดีสนิท)