หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานทะเบียน งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

        

1.  งานบริหารงานทั่วไป    

 
นางสาวสุวนันท์ ศรีออน ครูผู้ช่วย  หัวหน้างานบริหารฯ
นางสาวพิมพิไล พัดแก้ว  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวอุษณีย์  ศรีษะ   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 

2.  งานบุคลากร  

 


นางสายสุรีย์   คุ้มไพฑูรย์ ครูชำนาญการ หัวหน้างานบุคลากร
นางสาววนิดา   วงศ์อ่อน  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวอุษณีย์  ศรีษะ   เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวพิมพิไล พัดแก้ว  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 


3. งานการเงิน

 

นางพิมพ์ผกา เพ็ญกลาง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการเงิน
นางสาวศิริลักษณ์ จันทุมมา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาววิภาดา โกศิลา  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

4. งานการบัญชี

 

นางวารุณี สุนะไตร     ครูชำนาญการ     หัวหน้างานบัญชี
นางสาววนิดา วงศ์อ่อน ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวปาจรีย์ พิมพ์ศรี  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวมาริสา วิชัยวงศ์  เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

 


5. งานพัสดุ
นายธนา    ปัจชามาตย์ ครูชำนาญการ  หัวหน้างานพัสดุ
นายปฏิภาณ   มูลศรี  พนักงานราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางอนงค์ศรี สมบัติมี  ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวอัจฉรา พันแฮด ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางยาลรินทร์  สิงห์วงษ์   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายบำรุง นิตย์ภักดี   พนักงานขับรถ
นายวิชัย ไชยเกษร  พนักงานขับรถ

 


6. งานอาคารสถานที่
 
นายพงษ์พันธ์ ชัยวงค์ พนักงานราชการ       หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายสุทธิรักษ์  สิงห์วงศ์  พนักงานราชการ      ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายปฏิภาณ   มูลศรี  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายสถาพร   ศรบาล  พนักงานราชการ   ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายสุทธิพงษ์ ไชยยา   ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายรัฐพล ดงอนนท์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายอัฐพล พิไชยกฤษ์   ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายพรชัย ดีสา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางอนงค์ศรี สมบัติมี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายวิชัย คำขวา ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายสงคราม  เบ้าไอ่   นักการภารโรง
นางหนูเรียง พันธ์ชัย   นักการภารโรง
นายระเบียง ทุมดี   นักการภารโรง
นางเตือนใจ จันทะสี   นักการภารโรง
นายอากาศ ลีนาลาด    นักการภารโรง
นายไวพจน์    ตะเนา   ยามรักษาการณ์
นายสุวรรณ  สีทุม     ยามรักษาการณ์
นายเส็ง   นาเมืองรักษ์   ยามรักษาการณ์
  


7. งานทะเบียน

 

 

นางสาวสุวนันท์ ศรีออน  ครูผู้ช่วย หัวหน้างานทะเบียน
นายวิวัฒน์ พรมจารย์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวศศิธร อัคราช ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นางสาวพัชรี  น้อยเชียงคูณ  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวกุลธิดา จันทะสี    เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

8. งานประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวสรัณณัฏฐ์ สุวรรณแสง  พนักงานราชการ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางจันทร์วลัย สันตะเลขวงศ์ ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายอัฐพล พิไชยฤกษ์  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยหัวหน้าฯ
นายสมศักดิ์ วงษ์แก้ว  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์