นายพีระพงค์ อนาวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา
การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบ
ธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการ
ในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


1. งานวางแผนและงบประมาณ


นางสาวไพริน     วานิช พนักงานราชการ หัวหน้างานแผนและงบประมา
นางสาวณิภากรณ์  ใจซื่อ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอมรรัตน์    ก่อเกิด เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ

 

 

2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวสรัณณัฏฐ์   สุวรรณแสง พนักงานราชการ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายคมศักดิ์     ศรีอุดม ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสุทัศน์      บุญสว่าง ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายอลงกต     ดวงศรี ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายสนธยา    กาลจักร์ ครูพิเศษสอน ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอมรรัตน์  ก่อเกิด เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3. งานความร่วมมือ 

 
นางวิรวุฒิ    สันตะเลขวงศ์ ครูชำนาญการ หัวหน้างานความร่วมมือ
นางสาวมณีรัตน์ วรรณศรี ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวอมรรัตน์  ก่อเกิด เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ


4. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 


 
นายสุทธิรักษ์    สิงห์วงศ์ พนักงานราชการ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาววรัญญา  พรหมสาขา
                    ณ สกลนคร
ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายยงยุทธ      ไชยมาตย์ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางระรินรัตน์    ลาดี เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์5. งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษานายธนารักษ์       แสวงทรัพย์ ครูชำนาญการ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ
นางสาวศศิธร    อัคราช ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวสิริจันทรา   ลุนชัยภา ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางระรินรัตน์    ลาดี เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


6. งานส่งเสริมผลผลิตการค้า
และการประกอบธุรกิจ
 
นางสาวภัทรวดี  ศรีออน ครูพิเศษสอน

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายปฏิภาณ     มูลศรี ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวศิริลักษณ์  จันทุมมา ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาววนิดา    วงศ์อ่อน ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางสาวกวินชนก แก่นโพธิ์ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นายจิรายุทธ     ดวงประดับ ครูพิเศษสอน  ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางระรินรัตน์    ลาดี เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
นางสาวอมรรัตน์  ก่อเกิด เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ