ข่าวการจัดซื้อ

 ประกาศ เรื่อง  ประกวดราคาเช่าระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
        ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างประกวดราคาเช่าระบบซอฟต์แวร์บริหาร
        จัดการสถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
        สถานศึกษาบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย บริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทย บริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
 ประกาศ เรื่องเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) TOR โครงการอาคารศูนย์วิทยบริการ ๒ชั้น
        วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ